Leverings voorwaarden

De hieronder staande Algemene Leveringsvoorwaarden van MAXXKITES,

KvK.nr: 08179454
Knab Rek.nr   : NL23KNAB0280837771
BTW nummer:: NL105158288B01

BIC code        : KNABNL2HXXX01. Bestelling


De producten kunnen via de webshop besteld worden.

Uitlevering van de bestelling zal geschieden nadat de factuur over is gemaakt op KNAB bank rekening NL23KNAB0280837771 of voor IDEAL is gekozen.

Bestellingen dienen via het bestel systheem of anders in overleg met MAXXKITES besteld te worden02. Prijzen


De prijzen van de producten in de WebShop zijn inclusief 21% BTW.


Alle producten zijn per stuk geprijsd in de WebShop.

De prijzen en informatie zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.


MAXXKITES kent een minimale orderbedrag van € 25,-.

Bij een gewicht van 0 tot 5 kilo wordt er € 10,- verzendkosten in rekening gebracht.

Bij een gewicht van 5 tot 10 kilo worden de verzendkosten van €15,- in rekening gebracht.


Bij bestellingen van meer dan € 100,- neemt MAXXKITES de verzendkosten voor zijn rekening.


Speciale actieprijzen zijn geldig tot de voorraad strekt en gelden alleen voor nieuwe bestellingen.

Actie artikelen en occasions kunnen niet teruggenomen worden.03. Garantie


Maxxkites kan geen gebruiksgarantie op vliegers, mountainboards, buggies, surfboards en soortgelijke artikelen geven.

Alle goederen worden nogmaals door Maxxkites gecontroleerd, op fouten of gebreken, voordat deze worden verstuurd.

Maxxkites garandeerd dat de bestelde artikelen, bij levering, voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daar algemeen aan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken. De periode voor deze garantie betreft een 14 dagen.

Indien de geleverde goederen niet voldoen aan deze garantie, zal Maxxkites naar eigen goeddunken zorg dragen voor vervanging of herstel, uiteraard na ontvangst van de betreffende goederen. Dit natuurlijk mits het gebrek niet is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig- of oneigenlijk gebruik of wanneer er wijzigingen zijn aangebracht (of geprobeerd te brengen).

De factuur van Maxxkites is het garantiebewijs.

Indien u meent dat het om een constructie of materiaal fout gaat, dan is Maxxkites natuurlijk wel bereid dit nader te beoordelen en eventueel aan de fabrikant voor te leggen.04. Toepasbaarheid


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake van verkoop, levering en consulting van producten en/of diensten door MAXXKITES en de producten uit onze Webshop, waarvan de betaling niet à contant is geschied.05. Leveringsvoorwaarden


Indien een product is besteld, is de cliënt verplicht deze af te nemen, tenzij het product niet beantwoord aan de overeenkomst.06. Betalingsvoorwaarden


De cliënt betaalt met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, vooraf of onder rembours.07. Overschrijding betalingstermijn


Bij overschrijding van de betalingstermijn is MAXXKITES zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten,

met een minimum van € 85,- alsmede de wettelijke rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.

Een en ander onverminderd de aanspraak van MAXXKITES op vergoeding van alle

eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.08. Tegenbewijs


Behoudens tegenbewijs strekken de factuur en de daarbij behorende administratiegegevens tot volledig bewijs op grond waarvan betaling plichtige gehouden is tot betaling over te gaan.09. Standaardprocedure


De standaardprocedure welke MAXXKITES hanteert is: Indien betaling binnen de betaaltermijn uitblijft, volgt een betalingsherinnering.

Het factuurbedrag wordt niet verhoogd.

Indien deze herinnering niet tot betaling binnen de op de herinnering vermelde betalingstermijn leidt,

zal een tweede herinnering gezonden worden.

Deze is verhoogd met € 10,00 administratiekosten.

Leidt deze herinnering opnieuw niet tot betaling,

dan volgt een aanmaning.

Deze is verhoogd met €15,00 administratiekosten en 1% rente per maand gerekend vanaf de originele uiterste betaaldatum.

Indien ook hier niet op gereageerd wordt,

volgt inschakeling van een incassobureau.

Alle kosten van het incassobureau worden direct bij de cliënt in rekening gebracht en zullen

minimaal € 85,- per factuur bedragen.10. Toepasselijk recht en geschillen


Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee

verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter.

Het Nederlands recht is van toepassing.11. Aanvullende voorwaarden


Indien de geleverde zaak naar het oordeel van de cliënt niet voldoet aan de te verwachten kwaliteitseisen, is de cliënt gerechtigd de bestelling op eigen kosten binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren aan MAXXKITES.

Deze retournering dient onder motivering te geschieden waarom het artikel niet voldoet aan de kwaliteitseisen.

Indien MAXKITES instemt met de motivatie van de klant, wordt de koopovereenkomst herroepen. Ingeval van twijfel krijgt MAXXKITES de voordeel van de twijfel.

Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997.

De betaalde aankoopprijs,verminderd met de door MAXXKITES betaalde verzendkosten, zal door MAXXKITES gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat in de originele verpakking.12. Uitsluiting


Uitgesloten van retourrecht als genoemd in artikel 10 zijn artikelen die op speciaal verzoek van cliënt door MAXXKITES zijn besteld bij derden. MAXXKITES brengt de cliënt vooraf op de hoogte als het om dergelijke artikelen gaat. Gebruikte dan wel beschadigde goederen, zijn uitgesloten van retourname.13. Acceptatie


Met het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.